DOCTORS IN PARASIA

Dr. ATULKAR, SHASHI

H. N. -3, WARD-16,

PARASIA DIST. CHHINDWARA

Dr. BATRA, KISHAN CHANDRA

Dr. (Mrs) BATRA, MADHU

BATRA NURSING HOME, STATION ROAD, PARASIA DIST. CHHINDWARA

Dr. BELIYA, NIRMAL SINGH

COMMUNITY HEALTH CENTRE,

PARASIA DIST. CHHINDWARA

R-222681

Dr. CLENCY, PRATARP SINGH

OPP. POLICE STATION,

PARASIA DIST. CHHINDWARA

Dr. CHANDRA, PRAKASH

Dr. (Mrs) CHANDRA, KAMLTARA

TARA NURSING HOME

PARASIA DIST. CHHINDWARA

Dr. DHAKARIYA, NANDRAM

JIGISHA CLINIC, JAMAI ROAD, NEAR TEHSIL PARASIA DIST. CHHINWARA

Dr. GUPTA, JAI KUMAR

STATION ROAD, CHANDAMETA

DIT. CHHINDWARA

Dr. JOHN, SUNIL

ENGEL CLINIC,

PARASIA DIST. CHHINDWARA

Dr. MOURYA, RAJENDRA KUMAR

STATION ROAD,

PARASIA DIST. CHHINDWARA

Dr. SONI, PRAVIN

STATION ROAD,

PARASIA DIST. CHHINDWARA

Dr. THAKUR, SHANKAR SINGH

STA TION ROAD,

PARASIA DIST. CHHINDWARA

Dr. VERMA, KALI RAM

STATION ROAD, CHANDAMETA,

PARASIA DIST. CHHINDWARA